Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu     Teknikker - Navneliste over alle kata            tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Ken-jutsu      sværd mod sværd

tsuba (beskyttelsesplade på japanske sværd
Tsuba
beskyttelsesplade på japanske sværd

Omote no tachi      (begynder kata)

Itsutsu no tachi
Nanatsu no tachi
Kasumi no tachi
Hakka no tachi

Gogyo no tachi      (øvede kata)

Mitsu no tachi
Yotsu no tachi
In no tachi
Sha no tachi
Hatsu no tachi

Gokui hichijo no tachi      (hemmelige kata)

Toyama no tachi (Ukifune no kurai)
Katanami no tachi (Yosui no kurai)
Ageha no tachi (Sangetsu no kurai)

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Ryoto-jutsu      sværd mod sværd og kort sværd samtidig

Gogyo no tachi      (øvede kata)

Eigetsu no tachi (Ni o no kurai)
Suigetsu no tachi (Tenchi no kurai)
Isonami no tachi (Huyo no kurai)
Murakumo no tachi (Sasu no kurai)

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Kodachi-jutsu      sværd mod kort sværd

Gokui kodachi      (øvede kata)

Hangetsu no kodachi
Suigetsu no kodachi
Seigan no kodachi

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Naginata-jutsu      sværd mod hellebard

de øverste del af naginataen
Her vises det øverste del af naginataen.
Det øverste del af en naginata er skarpt som et sværd. Det nederste del bliver brugt til at smædre knogler.

Omote no Naginata      (begynder kata)

Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata

Gokui hichijo no naginata      (hemmelige kata / disse kata er gået tabt)


Embi no naginata
Tombo no naginata
Ryuko no naginata

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Bo-jutsu      sværd mod den lange stav

Omote no bo      (begynder kata)

Seriai no bo
Sune hishigi no bo
Saiyu no bo
Kasahazushi no bo
Hane tsurube no bo
Tachinami no bo

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)
Tsuba
beskyttelsesplade af japanske samuraisværd
GOKUI no BO      (øvede kata)

Gedan kamae no bo
Kasumi gakari no bo
Denko kamae no bo
In Kamae no bo
Hikizue kamae no bo
Ritsu jo kamae no bo

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

So-jutsu     sværd mod spyd

Gokui no so-jutsu      (øvede kata)

Hiryu no yari
Kyoryu no yari
Tsuki dome no yari
Ageya no yari
Denko no yari
Yoru no ya yari
 
tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram
Iai-jutsu      kunsten at trække sværdet
samuraisværd i skeden
Japansk sværd i skeden

Iai jutsu - siddende      (begynder kata)

Kusanagi no ken
Nuki tsuki no ken
Nuki uchi no ken
U ken
Sa ken
Happo ken

Tachi iai jutsu - stående      (begynder kata)

Yukiai gyaku nuki no tachi
Zengo chidori no tachi
Yukiai migi chidori no tachi
Klingen af et japansk sværd
klingen af et japansk sværd
Gyaku nuki no tachi
Nuki uchi no tachi

Gokui hichijo no iai jutsu      (hemmelige kata)

Kumokiri no ken
Hangetsu no ken
Mui ichi no ken
Mu ni no ken
Seigan no tachi

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Ju jutsu    teknikker uden våben (disse kata er gået tabt)

øvede kata

Tsuken
Uchitori te
Sotodori te
Kono hagaeshi
Musa soku
Kata e mon
Ryo e mon
Koromo Shibori
Kabeki ori
Oni osae
Tengu gaeshi
Yami no yo
Sasudome
Gi bo shu gaeshi
Taki otoshi
Hishi ri biki
tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)
Tsuba
beskyttelsesplade af et japanske samuraisværd
Sukatami
Hagoromo shibori
Yumei makura
Higi gane
Enji shibori
Toba soto ori
Shika no isoku
Yama otoshi
Sodei guruma
Tachi yoko koe
Do shibori
Hiki shibori
Shogi daoshi ore
Saka yubi
Kubi shibori
Washi no ha otoshi
Sora muki busei
Kata bane osae
Oniki bina
Gozen tori

tsuba (beskyttelsesplade på japansk sværd)Til tabel våbenprogram

Gokui hichijo no Shuriken-jutsu      kaste med projektiler.

Omote no shuriken      (7 begynder kata)
Gogyo no shuriken      (8 øvede kata)
Gokui no shuriken       (9 hemmelige kata)